Nhớt chuẩn Silicone (Viscosity Standards) hãng Brookfield

Nhớt chuẩn Silicone (Viscosity Standards) hãng Brookfield là chất lỏng Newton có giá trị độ nhớt đã biết trước, độ chính xác nằm trong khoảng ± 1%. Được dùng để kiểm tra độ chính xác kết quả đo của các máy đo độ nhớt/ máy đo lưu biến.

Compare
X